Miljø og samfunnsansvar

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran, og gjennom våre egne retningslinjer for samfunnsansvar har vi et tydelig forhold til hvordan selskapet og vi som ansatte skal ta ansvar for vårt fotavtrykk.

Fra våre tjenesteleveranser til vår daglige omgang med kunder, våre leverandører og ikke minst med oss medarbeidere, så styrer denne ansvarsbevisstheten vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på. På et strategisk nivå betyr det å plassere samfunnet og miljøet sentralt i 07s virksomhet. Å ansvarliggjøre oss som medarbeidere er selve fundamentet i denne prosessen.

Les gjerne mer i vårt CSR-dokument Code of conduct for samfunnsansvar.

Miljømerker

Vår virksomhet er preget av et helhetssyn på miljø og styres ved en avveining mellom kommuniserte kunde krav, myndighetenes miljø krav og tekniske muligheter.
Vi har gjennomført strenge tiltak med tanke på valg av papir vi bruker, makulering av avfall, redusert energi for bruk og kjøp av miljø merkede produkter og tjenester. Det er en selvfølge hos oss at kravene til kildesortering av papir, papp, kartong, blandings avfall og farlige metaller etter følges grundig og nøyaktig.

Vår miljøpolitikk er implementert i hele vår organisasjon, og alle medarbeidere føler ansvar ogforpliktelse til å etterleve våre retningslinjer. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre rutiner knyttet til å redusere miljøpåvirkning.

skille

"Vi tar ansvar

07 Media skal drives med integritet og verdighet, med respekt for internasjonale menneskerettigheter, for arbeidstakernes lovbestemte rettigheter og med respekt for menneskers ulike bakgrunner og kultur.

Miljøfyrtårn

miljofyrtarn

07 Media i 07 Sør og i Oslo er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Et sertifikat er gyldig i tre år, og man må hvert år jobbe for kontinuerlig forbedring gjennom handlingsplan med tiltak og mål.

Svanemerket

svanemerke

07 Media har i mange år arbeidet aktivt med kvalitetssikring knyttet til HMS, og ble sertifisert i henhold til det nordiske miljømerket Svanen som et av de første trykkeriene i Norge. Dette betyr at alle offsetproduksjoner fra oss vil være svanemerket om ønskelig. Et svanemerket tryk-keri oppfyller både miljø- og helsekrav. Svanen stiller strenge, obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler.

FSC

fsc merke 2020

Sporbarhet er i økende grad blitt viktig for
forbrukere verden over. De ønsker å forsikre seg om at råvaren i de produktene de skal kjøpe i så stor grad som mulig kommer fra bærekraftige kilder og at man bidrar til å fremme miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører.

FSC (Forest Stewardship Council) er en stiftelse med formål å fremme bærekraftig skogbruk og sertifiserer skogbruk i henhold til meget strenge regler. Følgelig er de anerkjent av miljøorganisasjoner verden over.

At 07 Media er FSC-sertifisert betyr at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk, til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til trykkeriet
– er sertifiserte. Rutinene garanterer sporbarhet tilbake til skogene der råvarene er hentet fra. FSC-merket kan kun settes på trykksaker som blir produsert på vårt offsettrykkeri.

Rainforest Alliance

rac seal green

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til den internasjonale non-profit-organisasjonen Rainforest Alliance, og kan brukes i tilknytning til FSC-merket. Rainforest Alliance-merket indikerer at produksjonen imøtekommer strenge krav til miljøhensyn og sosialt ansvar.

Trykt i Norge

trykt i norge 07 hori

07 Media er bærere av merket «Trykt i Norge», som betyr at våre kunder kan benytte merket «Trykt i Norge» på sine produkter. Dette viser at trykksaken er kortreist og produsert av en norsk grafisk bedrift som er medlem i Grafisk bransjeforening.

Two Sides

two sides

Som partner av Two Sides er vi en del av det nordiske miljøsamarbeidet, hvis mål er å fortelle om papirets positive egenskaper i et miljøperspektiv, og kunne være med på å sørge for at print beholder sin posisjon som en av de mest kraftfulle og miljøvennlige kommunikasjons kanaler.

Grønt Punkt

gront punkt

Vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge viser at vi som bedrift tar ansvar for alle emballasje-typer gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.